Weber susține dezvoltarea durabilă prin derularea de Proiecte de cercetare-dezvoltare cu impact pozitiv asupra mediului

Susținem dezvoltarea durabilă !

Saint-Gobain Construction Products Romania are în derulare atât proiecte de cercetare-dezvoltare finanțate cu resurse proprii, cât şi proiecte realizate cu sprijinul programelor europene şi internaționale, care susțin dezvoltarea durabilă pe termen lung. Un astfel de proiect este cel demarat de Weber în vederea creării de produse prietenoase cu mediul, care au în compoziție materii prime reziduale, ce pot contribui la economia de resurse naturale. 

DATE DE IDENTIFICARE ALE PROIECTULUI DE CERCETARE

Contract: EUREKA, INBYCON, PN-III-P3-3.5-EUK-2016-0037, 98 din 23/12/2016

Denumire proiect: Utilizarea  produselor reziduale în componența materialelor de construcții cu impact redus asupra mediului

Autoritatea contractantă: Finanțat de UEFISCDI (http://uefiscdi.gov.ro/) – Program 3 – Cooperare europeanӑ şi internaționalǎ – Subprogram 3.5 Alte inițiative şi programe europene şi internaționale, proiecte tradiționale EUREKA (http://www.eurekanetwork.org/), grup EUREKA, EUROSTARS

Director proiect: Ramona JURA

Durată contract: 03/04/2017-03/04/2020, 36 luni

Valoare contract: 1.743.421,6 RON

 

EXTRAS:

Obiectivul principal al acestui proiect este dezvoltarea unei tehnologii inovatoare care să utilizeze drept liant produse reziduale rezultate din producția locală. Acest nou liant, pe bază de produse reziduale activate chimic, va fi utilizat în rețetele de producție ale materialelor de construcție, precum șape, mortare de zidărie sau adezivi pentru placări ceramice. În acest scop, vom dezvolta o serie de activatori chimici prietenoși cu utilizatorii și mediul înconjurător. Cu ajutorul acestei tehnologii revoluționare produsele reziduale vor fi valorificate, iar amprenta de CO2 va fi diminuată.

Printre activitățile principale ale proiectului amintim:

  • dezvoltarea unei baze de date cu proprietățile produselor reziduale (compoziție chimică şi minerală, dimensiunea particulelor, reactivitate), disponibile în Serbia şi România;
  • definirea condițiilor optime de sinteză ale noului material cu conținut de produse reziduale cu rol de liant;
  • examinarea proprietăților noului liant.

Principalul avantaj al acestui proiect constă în posibilitatea analizei de produse reziduale similare din două țări diferite de către două companii cu un portofoliu similar de produse. Institutul pentru Cercetări Multidisciplinare va contribui cu vasta sa experiență şi cu disponibilitatea unui laborator științific echipat corespunzător pentru analiza şi valorificarea materialelor reziduale. Saint-Gobain Weber România va pune la dispoziție know-how-ul şi echipamentele de testare industrială, iar Saint-Gobain Weber Serbia spațiul şi dotările necesare pentru încercări de tip semi-industrial.  

REZULTATELE PROIECTULUI:

Rezultate estimate**: acumularea de cunoștințe cu privire la utilizarea materialelor reziduale va reprezenta principalul beneficiu al acestui proiect. Ca urmare a acestei colaborări, se va putea realiza o corelație științifică între sursa produsului rezidual obținut din procesele industriale, compoziția sa şi posibilitatea utilizării acestuia ca liant. De asemenea, folosind un număr mare de mostre de produse reziduale obținute în cele două țări, riscurile vor fi reduse la minim.    

MEMBRI:

Ramona JURA; Ioana ALEXANDRESCU; Razvan CUC; András SZABÓ

 

OBIECTIV:

Obiectivul proiectului: Principalul obiectiv al acestui proiect este dezvoltarea unei tehnologii inovatoare care să utilizeze produsele reziduale locale ca liant.

 

ETAPELE PROIECTULUI:

1. Definirea proiectului

2. Dezvoltarea unui liant prototip partea I + partea II

3. Producția unui nou tip de liant în condiții de producție semi-industriale / Caracterizarea şi definirea aplicațiilor industriale ale noului liant în toate tipurile de produse disponibile în portofoliu.

4. Definirea aplicabilității noului tip de liant la scară industrială

5. Raport despre efectele economice

6. Raport despre efectele economice

7. Raport despre efectele economice

 

DATE DE CONTACT:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

Şos. Pipera nr. 43, Floreasca Park, Corp A, et. 3, cod poștal 014254, București, România

Director proiect:  Ramona Jura

E-mail: ramona.jura@saint-gobain.com

Tel.: +40 745 208 222

Fax:  +40 264 433 428  

============================================================================

ENGLISH VERSION project details:

 

RESEARCH PROJECT DATA

 

Contract: EUREKA, INBYCON, PN-III-P3-3.5-EUK-2016-0037, 98 from 23/12/2016

Project title: Innovative use of local BY-products for environmentally friendly construction products

Contracting authority: Funded by UEFISCDI (http://uefiscdi.gov.ro/) - Program 3 - European and International Cooperation - Subprogram 3.5 Other European and international initiatives and programs, EUREKA traditional projects (http://www.eurekanetwork.org/), EUREKA cluster, EUROSTARS

Project director:  Ramona JURA

Contract duration: 03/04/2017-03/04/2020, 36 months

Contract value: 1.743.421,6 RON

 

ABSTRACT:

 

The main objective of this project is development of an innovative technology to use local by-products, as binder material. This new binder, based on chemically activated by-products, will be used and implemented in production of construction materials like screed, masonry mortars and tile adhesives. For this purpose, we will develop a set of chemical activators which are user and environmentally friendly. This new technology will mark a breakthrough in valorization of by-products and reducing CO2 footprint. The main project activities will include development of a database of properties (chemical and mineral composition, particle size, reactivity) of by-products available in Serbia and Romania, definition of optimal synthesis conditions of the new binder material based on industrial by-products and examination of the properties of the new binder.  

The main advantage of this project is possibility to analyze similar by-products from two countries by two companies with similar product portfolio. Institute for Multidisciplinary Research will bring its experience in waste materials analysis and valorization and well equipped scientific laboratory to the consortium, while SGCP Romania Weber Business Unit provides industrial know-how and testing equipment. Weber Serbia will provide facilities for semi-industrial trial.

 

PROJECT RESULTS:

Estimated results**: The main benefit of this project will be comprehensive knowledge on waste material utilization. A scientific correlation between source of the industrial by-product, its composition and possibility to be used as binder material will be possible by this consortium, and potential risks will be minimized by using large number of waste materials samples from both of the countries.

 

MEMBERS:

Ramona JURA; Ioana ALEXANDRESCU; Razvan CUC; András SZABÓ

 

OBJECTIVES:

Project objectives: The main objective of this project is development of an innovative technology to use local by-products, as binder material.


PROJECT STAGES:

1. Project definition.

2. Development of new prototype binder part I + part II

3. Production of the new type of binder in semi-industrial conditions / Characterization and definition of the industrial application of the new binder in all types of portfolio products.

4. Define the applicability of the new type of binder at industrial scale.

5. Report on economic effects

6. Report on economic effects

7. Report on economic effects

CONTACT DATA:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

Floreasca Park – Building A, Pipera Street, no 43, 3d floor, 92096 Bucharest Romania

Project director:  Ramona Jura

Email: ramona.jura@saint-gobain.com

Fax:  +40 264 433 428   Phone: +40 745 208 222